Algemene voorwaarden – Producten VA Bene Support 2024

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht (hierna te noemen: de Overeenkomst) die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten voor de uitvoering van het overeengekomen product (hierna te noemen: het Product).
 2. Een aanbod van Opdrachtnemer is vrijblijvend en één maand geldig.
 3. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 4. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat het aanbod van Opdrachtnemer wordt aanvaard danwel dat de werkzaamheden van Opdrachtnemer aanvangen.
 5. De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. In de Overeenkomst staan de begindatum en de (verwachte) einddatum van de Overeenkomst vermeld.
 7. Het Product wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht, en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 8. Bij samengestelde prijzen in het aanbod is Opdrachtnemer niet verplicht tot levering van een deel van het Product tegen een overeenkomstig gedeelte van de totale (voor het geheel opgegeven) prijs of voor dat deel opgegeven prijs.

Artikel 2: De uitvoering van het Product  en de verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. In de Overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden voor het Product.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen het Product uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet dat het Opdrachtnemer vrij staat om het Product naar eigen inzicht uit te voeren. Opdrachtnemer is vrij in diens eigen werktijden.
 4. De werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van Opdrachtnemer en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een derde (delen van) het Product te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarover informeren. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Product en het naleven van de gemaakte afspraken, zulks conform het bepaalde in deze Overeenkomst.
 6. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door Opdrachtgever worden ontbonden. Opdrachtnemer is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 7. Partijen kunnen afspreken dat bepaalde (tussentijdse) resultaten dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient Opdrachtgever diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na deze goedkeuring, kan Opdrachtgever Opdrachtnemer niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten hierin, tenzij Opdrachtnemer op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 9. Indien is overeengekomen dat het Product in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
 10. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van het Product vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed volgens het in de Overeenkomst vermelde uurtarief.
 11. Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid de overeengekomen of verwachte einddatum van het Product kan worden beïnvloed.

Artikel 3: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van het Product. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke informatie en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Opdrachtnemer van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever onder andere alle (toegangs)codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken.
 3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van het Product voortvloeiende extra kosten en fee ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zoals omschreven in leden 1 en 2 zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de door Opdrachtnemer gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Opdrachtnemer de implementatie van deze adviezen zal uitvoeren.

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van Opdrachtgever.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  – Opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking op
  grond van de wet of een bindende uitspraak van de
  rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Opdrachtnemer optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 5: Honorarium en betaling

 1. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 2. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.
 3. Indien overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met het Product aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 5. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan te vangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige bedrag door Opdrachtnemer.
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 9. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 6: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk (via mail) te worden gedaan.
 3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, computerstoring of – uitval, internetstoring of – uitval, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Opdrachtnemer zal hierover melding doen aan Opdrachtgever.
  Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, kan de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. Opdrachtnemer heeft recht op betaling van de werkzaamheden die zijn verricht voor de overmacht.
 4. De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
 5. Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. Aan ieder der partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 7. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 8. Indien het Product is onderverdeeld in onderdelen, geldt dat de facturen voor de reeds uitgevoerde onderdelen en voor het onderdeel waaraan Opdrachtnemer op het moment van beëindiging aan werkt, volledig dienen te worden voldaan. Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever voor volgende onderdelen van het Product reeds werkzaamheden heeft verricht, dienen de facturen voor deze onderdelen eveneens te worden voldaan. Deze betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
  De bedragen voor de onderdelen van het Product waarvoor Opdrachtnemer nog geen werkzaamheden heeft verricht, hoeven niet door Opdrachtgever te worden voldaan, danwel worden desgevraagd door Opdrachtnemer gerestitueerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Opdrachtnemer volgens het in de Overeenkomst vermelde en door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.
 4. Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle in de Overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Opdrachtnemer aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van de uit de Overeenkomst geldende schadevergoeding.
 6. Buiten de in de Overeenkomst genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 7. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer werken.
 8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer zetelt.
 3. Indien Opdrachtnemer op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van de Overeenkomst toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden de bepalingen uit de Overeenkomst onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.